Fall 2022

پردازش سیگنال زمان گسسته

مدارهای منطقی و طراحی دیجیتال

ماشین های الکتریکی 1

آزمایشگاه کنترل خطی-گروه 2

آزمایشگاه کنترل خطی-گروه 1