Fall 2021

شناسایی سیستم

آزمایشگاه کنترل خطی-گروه 2

آزمایشگاه کنترل خطی-گروه 1
شنبه

کنترل صنعتی

سیستم های کنترل خطی