Spring 2021

کنترل تطبیقی
سیستم های کنترل دیجیتال

آزمایشگاه کنترل خطی – 1  - روز شنبه

آزمایشگاه کنترل خطی - 2  - روز دوشنبه