مباحث ویژه در پایگاه داده ها

پیاده سازی بانک های اطلاعاتی

تحلیل و طراحی سیستم ها

آزمایشگاه سیستم عامل گروه ۲

آزمایشگاه سیستم عامل گروه ۱