پردازش سیگنال بیومدیکال

پردازش سیگنال زمان گسسته

مدارهای منطقی و طراحی دیجیتال

مبانی برنامه نویسی

ابزار دقیق

طراحی وسائط نقلیه برقی و ترکیبی

فیزیک الکترونیک

تئوری و تکنولوژی ساخت افزاره های نیمه رسانا

الکترونیک 1