ریاضیات گسسته

آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر

آزمایشگاه ریزپردازنده

طراحی کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال

مباحث ویژه (رویکرد پایگاه داده ها محور)

پایگاه داده ها

الکترونیک دیجیتال پیشرفته

معماری کامپیوتر