زمین شناسی اقتصادی

ارزیابی ذخایر معدنی

ژئوفیزیک اکتشافی 2

ژئوفیزیک اکتشافی 1

درس مبانی برنامه نویسی