آزمایشگاه کنترل خطی-گروه 2

زمان: دوشنبه ها ساعت 13:00

آزمایشگاه کنترل خطی-گروه 1

زمان: شنبه ها ساعت 13:00

کنترل صنعتی

درس مبانی برنامه نویسی

ابزار دقیق بیومدیکال

پردازش سیگنال زمان گسسته

مدارهای منطقی و طراحی دیجیتال

ابزار دقیق پیشرفته

سیگنالها و سیستمها