پردازش زبانهاي طبيعي NLP

برنامه نویسی پیشرفته

مبانی بازیابی اطلاعات

تجزیه و تحلیل سیستم ها

پیاده سازی سیستم پایگاه داده

مباحث پیشرفته در پایگاه داده ها

معماری کامپیوتر پیشرفته