پردازش سیگنال بیومدیکال

مدارهای منطقی و طراحی دیجیتال

سيتمهاي كنترل خطي

ابزار دقیق

طراحی وسائط نقلیه برقی و ترکیبی

فیزیک الکترونیک

تئوری و تکنولوژی ساخت افزاره های نیمه رسانا

الکترونیک 1

سیگنالها و سیستمها