چاه نگاری

ارزیابی ذخایر معدنی

زمین شناسی ساختاری

ژئوفیزیک اکتشافی 2

سنگ شناسی

زمین شناسی اقتصادی